Algemene voorwaarde

We komen op locatie, controleer het adres dat door ons wordt vermeld. Corrigeer het adres wanneer dit niet klopt door te reageren op de bevestigingsmail (hier wordt het adres namelijk vermeld).

Controleer ook de andere gegevens zoals: naam, telefoonnummer etc.

Wanneer een afspraak wordt ingeboekt hebben we een uitloop van maximaal 30 minuten. Indien dit wordt overschreden nemen we contact op.

Bij het inboeken van een afspraak ga je akkoord met het annuleringsbeleid, privacy verklaring en algemene voorwaarde.

Bij het niet op komen dagen – of later dan 30  minuten – worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Abonnementen kunnen niet eerder worden opgezegd dan de looptijd. Wel kunnen deze worden afgekocht. 

We zijn niet verantwoordelijk voor verlies van spullen. Maak de auto leeg en zorg dat er geen waardevolle spullen in de auto liggen.  

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend door Shiny Bubble, hierna te noemen “de onderneming”. Door gebruik te maken van de diensten van de onderneming, gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

  1. Aansprakelijkheid

De onderneming is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het voertuig van de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de diensten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming. In geval van aansprakelijkheid is de vergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de verzekering van de onderneming.

Bij slecht onderhouden elektronica van de auto (of losliggende kabels) zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de auto.

  1. Betaling

De betaling voor de verleende diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

  1. Annulering

Annulering van de diensten dient minimaal 48 uur van tevoren plaats te vinden. Bij annulering binnen deze termijn is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

  1. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de onderneming partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Wijzigingen

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en zijn vanaf dat moment van toepassing op alle nieuwe opdrachten.

Wettelijke kennisgeving

Shiny Bubble

KvK: 76359387

Nieuwstraat 68-2, 6811HX, Arnhem

Bezoekadres/ werkplaats: Doorwerthse-heide 3-35, Heelsum

BTW: NL003076298B04

Scroll naar boven